Bolagsstyrning inom C-RAD

C-RAD AB är ett publikt aktiebolag och till grund för styrningen av C-RAD ligger både externa och interna regelverk. I syfte att fastställa riktlinjer för bolagets drift har styrelsen utarbetat och fastslagit policydokument. I dessa lämnas en vägledning för organisationen och medarbetarna baserad på de grundläggande värderingar och principer som ska prägla verksamhet och uppförande.

C-RAD tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”). Under 2019 gjordes en avvikelse från Koden: på extra bolagsstämma i december 2019 där den enda punkten att avhandla var inval av Per-Arne Blomquist i bolagets styrelse fanns ingen styrelseledamot närvarande.

Bolagets revisorer har utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

C-RAD tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning sedan 2014 då bolaget noterades på Nasdaq OMX Stockholm.