Bolagsordning

Welcome-to-Nasdaq_web

C-RAD AB (publ)
Org. nr. 556663-9174
2016-04-16

§ 1. Firma

Bolagets firma är C-RAD AB (Publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter och lösningar för användning inom diagnostik och strålterapi och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

§ 5. Aktiers antal

Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000 stycken.

§ 6. Aktieslag

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför 10 röster per aktie och B-aktie medför 1 röst per aktie.

A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som mot-svarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

A-aktieägare kan begära hos bolagets styrelse att innehavd A-aktie skall omvandlas till B-aktie. Styrelsen skall genast behandla frågan och därefter utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret och antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare av A-aktier samt av B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 8. Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän när sådan måste utses;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
     a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
     b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
     c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller förteckning enligt aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att deltaga i emission.

Denna bolagsordning antogs vid ordinarie årsstämma den 31 maj 2013.