Rights Issue 2016

Du önskar få tillgång till dokument som inte är avsedda för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Australien eller annat land eller annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av innehållet på denna websida är föremål för legala restriktioner, eller där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Genom att öppna något av dokumenten godkänner du villkoren nedan.

Du måste läsa följande innan du fortsätter och ombeds att läsa meddelandet nedan noggrant (gäller för samtliga personer som går in på den här webbsidan) innan du tar del av eller på annat sätt använder informationen på denna websida. Genom att bereda dig tillträde till dokumenten på denna websida, accepterar du följande villkor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna websida. Offentliggörande eller distribution av informationen/dokumenten på denna sida kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och alla personer som bereder sig tillträde till dokumenten på denna websida bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Informationen/dokumenten på denna websida riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Australien eller annat land eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Informationen/dokumenten på denna websida får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till ovan länder eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen/dokumenten får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse, (“Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.

Informationen/dokumenten på denna websida utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i C-Rad AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av C-Rad AB (publ) för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom (i) USA, förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act, eller (ii) Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller i annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Även om C-Rad AB (publ) är av uppfattningen att informationen/dokumenten på denna websida är korrekt och komplett per dagen för lämnande av informationen/tillgängliggörandet av dokumenten och även om C-Rad AB (publ) kan komma att lämna ny information/tillgängliggöra nya dokument från tid till annan, åtar sig C-Rad AB (publ) inget ansvar för att uppdatera eller korrigera sådan information/sådana dokument och frånsäger sig uttryckligen någon skyldighet att göra detta.

För att ta del av informationen/dokumenten på denna websida, bekräfta du att du godkänner villkoren ovan och att du inte befinner dig i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Australien eller i annat land där det finns legala restriktioner avseende informationen/dokumenten samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Om du befinner dig i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Australien eller annat land eller annan jurisdiktion som har sådana legala restriktioner måste du lämna denna websida utan att tillgodogöra dig informationen/innehållet i dokumenten.

Jag bekräftar att jag har läst, förstått och godkänner villkoren ovan.

Avbryt Bekräfta

Register

Required